შესყიდვების პოლიტიკა

სს RMG Copper-ის, RMG Gold-ისა და შპს RMG Auramine-ის პოლიტიკას ხარისხის სფეროში წარმოადგენს წარმოების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა, კომპეტენტური და პროფესიონალი პერსონალის, დიდი გამოცდილების და მოპოვებული ნდობის საფუძველზე.

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა მიმართულია საშემსრულებლო დისციპლინის ამაღლებაზე, სამუშაოების შედეგებზე, პერსონალურ პასუხისმგებლობაზე, შესყიდვების პროცესის მოწესრიგებასა და ორგანიზებაზე.

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა ვრცელდება კომპანიის მიერ საქონლის/მომსახურების შესყიდვის უზრუნველყოფის პროცესზე. პროცესის ძირითადი მიზანია: შეუსაბამო ხარისხის პროდუქციის/მომსახურების შესყიდვის გამორიცხვა(შეწყვეტა), რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს კომპანიის მიერ მიწოდებული პროდუქციის და გაწეული მომსახურების ხარისხს. 

პროცესი მოიცავს: 

  • შესყიდვების დაგეგმვას და ორგანიზებას
  • შესყიდვების მეთოდებს და მათი შერჩევის წესს
  • შესყიდვების მომწოდებლის არჩევას და შეფასებას
  • შესყიდვების განხორციელებას
  • შესყიდვების დოკუმენტირებას
  • შესყიდული პროდუქციის შემოწმებას (შემავალი კონტროლი)
 

კომპანია ვალდებულებას იღებს გააუმჯობესოს თავისი ხმს-ის ეფექტურობა მონიტორინგის, ანალიზისა და შეფასების ინსტრუმენტების დანერგვითა და გამოყენებით, გაზომვადი მიზნებისა და ამოცანების დასახვით, ასევე, რისკებისა და შესაძლებლობების განსაზღვრითა და შეფასებით.

კომპანია ზრუნავს მის რეპუტაციაზე საზოგადოებაში, სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარებაზე და რეგიონში ეკონომიკურ განვითარებაზე. ზემოთ აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად კომპანია:

კომპანიის ყველა თანამშრომელი მონაწილეობას იღებს დასახული ამოცანის შესრულებაში, იცის საკუთარი უფლებები და აცნობიერებს პირად პასუხისმგებლობას წარმოების განხორციელების პროცესში.