საჯარო დოკუმენტები

  1. აქციონერთა საყურადღებოდ! აქციონერთა საერთო კრების მოწვევა სააქციო საზოგადოება „არემჯი კოპერის“ სარეგისტრაციო დოკუმენტების ახალი კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. იხილეთ შეტყობინება საერთო კრების მოწვევის შესახებ.